Preskocit navigáciu

Vyhlásenie o prístupnosti


Webové sídlo https://www.mil.sk (a jeho podsídla) má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.mil.sk (a jeho podsídla).

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektorý netextový obsah, ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
  • Pre samostatný vopred nahratý zvukový záznam sa neposkytuje vždy taká alternatíva pre médiá založená na čase, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie o samostatnom vopred nahratom zvukovom zázname. Pre samostatný vopred nahratý video záznam sa neposkytuje vždy taká alternatívna informácia alebo zvuková stopa dynamického multimediálneho prvku, ktorá obsahuje informácie ekvivalentné obsahu vo vopred nahratom video zázname. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)].
  • Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách (napr. videozáznamy) neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky].
  • Pre synchronizované médiá sa neposkytuje vždy ku vopred nahratému videozáznamu alternatíva pre médiá založené na čase alebo audio komentár, okrem prípadov, keď je médium mediálnou alternatívou pre text a je tak jasne označené. [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audio komentár alebo alternatívne médium].
  • Titulky sa v synchronizovaných médiách neposkytujú vždy pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose [Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (pre priamy prenos)].
  • Pre každý vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných médiách neposkytuje vždy audio komentár. [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (pre médium nahraté vopred)].
  • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
  • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie].
  • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu].
  • Popis kritéria: Obsah v niektorých prípadoch obmedzuje spôsob svojho zobrazovania alebo manipulácie s ním na jedinú orientáciu zobrazenia, ako napríklad na výšku alebo na šírku, pokiaľ nie je konkrétna orientácia zobrazenia nevyhnutná. [Kritérium úspešnosti 1.3.4 Orientácia].
  • Účel každého vstupného poľa, ktoré zhromažďuje informácie o používateľovi, nie je vždy odvoditeľný z kódu, ak vstupné pole slúži na účel určený v čase Účely vstupov pre prvky používateľského rozhrania a obsah sa poskytuje prostredníctvom technológií, ktoré podporujú identfikáciu očakávaného významu vstupných dát formulár. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu].
  • Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].
  • Akýkoľvek zvuk na webovej stránke prehrávaný automaticky po dobu viac ako 3 sekundy nemá vždy k dispozícii mechanizmus na dočasné alebo úplné zastavenie zvuku alebo na ovládanie hlasitosti zvuku nezávisle od úrovne hlasitosti celého systému. [Kritérium úspešnosti 1.4.2 Ovládanie zvuku].
  • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ].
  • Text, s výnimkou titulkov a textu vo forme obrázkov, nie je vždy možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií až do 200%, a to bez straty obsahu alebo funkčnosti. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu].
  • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov ].
  • Obsah nie je vždy možné prezentovať bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch pre rozlíšenie 320×256 pixelov. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu].
  • Vizuálne zobrazenie prvkov používateľského rozhrania, kde vzhľad prvku určuje nástroj používateľa a časti grafiky, ktoré sú potrebné na pochopenie obsahu nemá vždy k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3 : 1. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
  • Nemožnosť zmeniť v každom prípade nasledujúce vlastnosti bez straty obsahu alebo funkčnosti:
   • výška riadku minimálne 1,5-násobok veľkosti písma,
   • rozstup medzi odsekmi je minimálne dvojnásobok veľkosti písma,
   • medzery medzi znakmi v slovách je minimálne 0,12-násobok veľkosti písma,
   • rozstup slov je minimálne 0,16-násobok veľkosti písma. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu].
  • Ak zacielenie a následne odsunutie kurzora myši (angl. hover) alebo zamerania pomocou klávesnice (angl. focus) spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje, potom nie vždy je k dispozícii mechanizmus na odmietnutie dodatočného obsahu bez presunu kurzora alebo zamerania pomocou klávesnice, ak dodatočný obsah neinformuje o chybe pri zadávaní vstupu alebo nezakryje či nenahradí iný obsah. Ak môže zameranie kurzorom spustiť zobrazenie ďalšieho obsahu, potom je kurzor nie vždy možné presunúť na dodatočný obsah bez toho, aby tento obsah zmizol. Dodatočný obsah neostáva vždy viditeľný dovtedy, kým sa neodstráni spúšťací prvok vo forme zamerania kurzorom alebo klávesnicou, kým ho používateľ neodmietne alebo keď už jeho informácia nie je platná. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou].
  • Všetky funkcie obsahu nie je vždy možné ovládať prostredníctvom rozhrania klávesnice bez toho, aby bolo potrebné konkrétne časovanie stlačenia jednotlivých klávesov, s výnimkou prípadov, keď konkrétna funkcionalita vyžaduje vstup, ktorý závisí od trajektórie pohybu používateľa pri zadávaní, nielen od koncových bodov. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou].
  • Ak je pomocou rozhrania klávesnice možné presunúť zameranie na určitý prvok na stránke, potom sa aj odsun zamerania z tohto prvku sa nie vždy dá uskutočniť iba pomocou rozhrania klávesnice. Ak je potrebné pre tento účel použiť iné klávesy než sú funkčne nepozmenené klávesy so šípkami či tabulátory alebo iné štandardné metódy pre prechod z daného prvku, používateľ je o tomto spôsobe presunu zamerania nie vždy poučený. [Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy].
  • Ak je klávesová skratka implementovaná takým spôsobom, že využíva písmeno (vrátane veľkých a malých písmen), interpunkčné znamienko, číslicu alebo znak predstavujúci symbol, potom nie vždy je k dispozícii mechanizmus na vypnutie takejto skratky alebo nie vždy je k dispozícii mechanizmus na premapovanie skratky tak, aby bolo možné použiť jeden alebo viac klávesov, ktoré pri stlačení nezobrazujú znaky (napr. Ctrl, Alt). Klávesová skratka pre prvok používateľského rozhrania nie je vždy aktívna len vtedy, keď je tento prvok zameraný. [Kritérium úspešnosti 2.1.4 Jednoznakové klávesové skratky].Používateľom sa nie vždy poskytuje dostatok času na prečítanie a používanie obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.2.1 Nastaviteľné načasovanie].
  • Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, sú zachytiteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
  • Obsah sa nevytvára spôsobom, o ktorom je známe, že spôsobuje záchvaty alebo fyzické reakcie. [Kritérium úspešnosti 2.3.1 Tri bliknutia alebo blikanie pod prahovými hodnotami].
  • Používateľ nemá vždy k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov].
  • Webové stránky neobsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov].
  • Niektoré zamerateľné prvky nezískavajú zameranie v tom poradí, ktoré zachováva význam a funkcionalitu. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami].
  • Účel každého odkazu nie je vždy odvoditeľný zo samotného textu alebo z kódu. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu].
  • Používateľ nemá vždy k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok, s výnimkou prípadov, keď je webová stránka výsledkom alebo krokom určitého procesu. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov].
  • Niektoré nadpisy a menovky nepopisujú tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky].
  • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie].
  • Všetku funkcionalitu, ktorá využíva viacbodové gestá alebo gestá s určitou trajektóriou, nie je vždy možné ovládať aj s jedným ukazovateľom bez gest s trajektóriou, pokiaľ nie je viacbodové gesto alebo gesto s trajektóriou nevyhnutné. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa].
  • Používateľom sa nie vždy uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi. [Kritérium úspešnosti 2.5.2 Zrušenie ukazovateľa].
  • Prvky používateľského rozhrania, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahujú vždy vizuálne zobrazený názov prvku text. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve].
  • Používateľom sa nie vždy uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi. [Kritérium úspešnosti 2.5.4 Aktivácia pohybom].
  • Prednastavený jazyk každej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie nie je možné vždy odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].
  • Každý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá vždý definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí].
  • Zameranie prvku používateľského rozhrania nespôsobuje vždy zmenu kontextu. [Kritérium úspešnosti 3.2.1 Zameranie].
  • Ak nebol používateľ vopred informovaný o zmene pred použitím prvku používateľského rozhrania, zmena nastavenia tohto prvku vždy nespôsobí automatickú zmenu kontextu. [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa].
  • Ak zmenu zobrazenia nevykoná používateľ, navigačné mechanizmy, ktoré sa v rámci súboru webových stránok opakujú na viacerých webových stránkach sa nie pri každom zobrazení vyskytujú v rovnakom relatívnom poradí. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Vstup používateľa].
  • Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, nie sú vždy identifikované jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia].
  • Pri zadávaní niektorých vstupov sa chybná položka neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb].
  • Pri vyžadovanom vstupe od používateľa sa pri niektorých vstupoch neposkytnú menovky alebo pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny].
  • Návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi ak sa automaticky zistí chyba. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
  • V prípade webových stránok alebo mobilných aplikácií, ktorých používanie vedie k právnym záväzkom alebo finančným transakciám nie je vždy možné úkony používateľa vrátiť späť.V údajoch zadaných používateľom sa nie vždy skontrolujú možné chyby a používateľovi nie je vždy poskytnutá možnosť na ich opravu. Pred definitívnym odoslaním údajov nie je vždy k dispozícii mechanizmus na ich kontrolu, potvrdenie a opravu.[Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)].
  • Prvky obsahu vložené pomocou značkovacieho jazyka nie sú vždy uzavreté alebo vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami respektíve obsahujú duplicitné atribúty. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu byť nastavené používateľom, sa v niektorých prípadoch nedajú nastaviť v kóde. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
  • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.).
 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24.1.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 24.1.2023.
 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: internet@mil.sk.
Správcom webového sídla je 61.spojovací prápor a jeho prevádzkovateľom je 61. spojovací prápor.
Zodpovedným orgánom za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Centrum webových aplikácii a integrovaného informačného systému na 61. spojovacom prápore.
 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Skočiť na menu


Share